Vedtægter 2017

Vedtægter for

Rødekro – Aabenraa Modelbane Klub

Stiftet den 16. september 2013

 • 1. Navn og formål:

Klubbens navn er Rødekro – Aabenraa Modelbane Klub forkortet RAMK

Klubbens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Klubbens formål er:

At samle den interesse der er for model tog og jernbaner, samt videregive den til  andre, og på denne måde øge interessen for modeljernbane drift.

At afholde møder, foredrag og udflugter m.m. der har relationer til jernbane og modelbaner.

At hovedanlægget er modelbane som udføres i skala 1:160 – Spor ”N”.

 • 2. Medlemmer:

Enhver der er fyldt 12 år kan ansøge om medlemskab af klubben. Unge under 18 år, skal have forældre/værges skriftlige tilladelse.

Der kan tegnes aktivt eller passivt medlemskab ved, at udfylde en indmeldelsesblanket med oplysninger om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og eventuel E-mail adresse.

Aktive medlemmer har ret til at deltage i klubbens byggeprogrammer, kørsel, kurser og udflugter.

Al skriftlig korrespondance mellem klubben og medlemmerne foregår pr. E-mail, samt ved opslag i klublokalet.

 • 3. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel, ved opslag i klubbens lokaler og skriftligt pr. E-mail til samtlige medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

De indkomne forslag til generalforsamlingen skal offentliggøres skriftligt for alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent (Dirigenten kan vælges uden for klubbens medlemmer).
 2. Formandens beretning. (foreningens).
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1/1 – 31/12.
 4. Bestyrelsen fremlægger til budget for det kommende år.
 5. Indkommende forslag. Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde pr. E-mail senest 14     dage før generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen:

valg af formand (ulige år).

Valg af kasserer (lige år).

Valg af næstformand/sekretær (lige år).

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år).

Valg af revisor (vælges hvert år).

Valg af revisorsuppleant (vælges hvert år).

 1. Eventuelt (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt).

Stemmeret på generalforsamlingen, har kun aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem har 1 stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, men skal på forlangende foretages skriftligt.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 18 år.

Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel – når:

Bestyrelsen finder det nødvendigt.

Mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det.

Det besluttes efter forslag på en ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes senest 30 dage efter bestyrelsen har modtaget gyldig begæring herom. Der indkaldes på samme måde som til den ordinære generalforsamling, dog kun med det forslag på dagsordnen, som begæringen indeholder.

Der skal udfærdiges referater over afholdte generalforsamlinger. Dette gælder også de ekstraordinære generalforsamlinger.

Referater underskrives af dirigenten og alle bestyrelsesmedlemmer.

Referater ophænges i klubbens lokaler, samt udsendes til alle medlemmer snarest muligt, dog senest 14 dage, efter mødets afholdelse.

Originalreferatet opbevares i bestyrelsens hoved mappe.

 • 4. Kontingenter:

Kontingent fastsætter af generalforsamlingen.

Passive og juniorer betaler ½-kontigent, pensionister betaler 2/3-kontigent.

Kontingent betales forud for et helt år, senest 1. februar.

Ved kontingentrestance, slettes medlemmet efter 2 måneder og genindmeldelse kan kun ske når hele kontingentrestancen er betalt.

Juniormedlemmer overføres som seniormedlemmer, ved førstkommende betalingstermin efter det fyldte 18. år.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.

 • 5. Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler Ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen form for personlig hæftelse.

Bestyrelsen kan ikke disponere over flere midler, end der er til rådighed i likvid beholdning.

 • 6. Forening:

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og træffer beslutninger i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte Ad-Hoc udvalg.

 • 7. Ejerforhold:

Alle anlægsaktiver er foreningens ejendom.

Alt materiel foræret til eller købt af klubben, skal registreres som klubbens ejendom.

Rullende materiel som ejes privat af klubbens medlemmer, kan indgå i kørsel på klubbens anlæg, men kun på medlemmets eget ansvar.

Effekter som er registreret som foreningens ejendom, kan ikke forlanges leveret tilbage til giveren eller dennes bo.

Der skal udfærdiges papirer på modtagelsen af gaver underskrevet af både giver og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • 8. Vedtægtsændringer:

Forslag til ændring af klubbens vedtægter skal stilles skriftligt og kan behandles på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 9. Eksklusion:

Eksklusion fra klubben kan ske hvis et medlem modarbejder klubbens formål og interesser.

Medlemmet har, efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, ret til, at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

 • 10. Opløsning af klubben:

Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer har stemt derfor.

Evt. nedtagning af anlægget ved opløsning af klubben påhviler medlemmerne.

Omkostninger ved nedtagning modregnes i anlæggets værdi, hvis man antager fremmed arbejdskraft.

 • 11. Fordeling af værdier efter opløsning af klubben:

Bestyrelsen skal inden 30 efter generalforsamlingens beslutning om opløsning af klubben, fremsætte et forslag til nedtagning og salg af anlæg samt klubbens aktiver.

Dette forslag skal godkendes på et hertil indkaldt møde, og vedtages ved simpelt flertal, af de tilstedeværende.

Overskud ved salg af klubbens anlæg og andre aktiver, skal doneres til Dansk Model Jernbane Unionforkortet DMJU.

Vedtægter vedtaget og godkendt på den stiftende generalforsamling den 16. september 2013.

Vedtægter revideret den:

Ændret den 24.marts 2014

Ændret den 23. februar 2017