Vedtægter 2017

Vedtægter for

Rødekro – Aabenraa Modelbane Klub

Stiftet den 16. september 2013

§ 1. Navn og formål

Klubbens navn er Rødekro-Aabenraa Modelbane Klub, forkortet RAMK.

Klubbens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Klubbens formål er:

At samle den interesse der er for model tog og jernbaner, samt videregive den til andre og på den måde øge interessen for jernbanedrift.

At afholde møder, foredrag og udflugter m.m. der har relationer til jernbane og modelbaner.

Hovedanlægget er modelbane, som udføres i skala 1:160 Spor ”N”.

§ 2. Medlemmer

Enhver, der er fyldt 12 år, kan ansøge om medlemskab af klubben.

Unge under 18 år skal have forældres tilladelse.

Der kan tegnes aktivt eller passivt medlemskab, ved, at udfylde en indmeldelsesblanket med

oplysninger om navn, fødselsdato, adresse, evt. telefonnummer og evt. e-mail adresse.

Aktive medlemmer har ret til at deltage i klubbens byggeprogrammer, kørsel, kurser og udflugter.

Al skriftlig korrespondance mellem klubben og medlemmer foregår pr. E-mail.

§ 3. Generalforsamling

Generalforsamling er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelsen sker med mindst 4 ugers varsel, ved opslag i klubbens lokaler og skriftlig pr. e-mail til samtlige medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

De indkomne forslag til generalforsamlingen skal offentliggøres skriftlig for alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent. (Kan vælges uden for klubbens medlemmer).

  2. Formandens beretning. (Foreningens)

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1-31.12. (kalenderåret)

Side 1 af 3

  1. Valg til bestyrelsen: (Vælges for 2 år af gangen.)

Valg af formand (ulige år)

Valg af kasserer (lige år).

Valg af næstformand/sekretær (lige år).

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år).

Valg af revisor (vælges hvert år)

Valg af revisorsuppleant (vælges hvert år).

  1. Bestyrelsen fremlægger udkast til budget for det kommende år.

  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

  1. Indkommende forslag. Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde pr. e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

  1. Eventuelt (forslag kan vedtages)

Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer, som ikke er i kontingent-restance. Hvert medlem har 1 stemme, afstemning kan foretages ved håndsoprækning, men skal på forlangende ske skriftligt.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 18 år.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Det kan ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Når mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det, eller når det besluttes efter forslag på en ordinær generalforsamling, skal en ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter bestyrelsen har modtaget en gyldig begæring herom, og der indkaldes på samme måde, som til den ordinære generalforsamling. Dog kun med det forslag på dagsorden, som begæringen indeholder.

Der skal udfærdiges referater over afholdte generalforsamlinger. Både de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Referater underskrives af dirigenten og alle bestyrelsesmedlemmerne.

Referaterne ophænges i klubbens lokaler, samt udsendes på e-mail til alle medlemmer, senest 14 dage efter mødets afholdelse. Original referatet opbevares i bestyrelsens hovedmappe.

§ 4. Kontingenter

Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen, og betales forud kvartalsvis således:1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober.

Ved kontingentrestance, slettes medlemmet efter 2 måneder. Genindmelding kan ske, når kontingentrestancen er betalt.

Juniormedlemmer overføres som seniormedlem, på førstkommende betalingstermin efter det fyldte 18. år. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kasserer. (E-mail)

§ 5. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen kan ikke disponere over flere midler, end der er til rådighed i likvid beholdning.

Side 2 af 3

§ 6. Foreningen

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og træffer beslutninger i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte Ad-Hoc udvalg.

§ 7. Ejerforhold

Alle anlægsaktiver er foreningens ejendom.

Alt materiel, foræret til eller købt af klubben, skal registreres som klubbens ejendom.

Rullende materiel, som ejes af klubbens medlemmer privat, kan indgå i kørsel på klubbens anlæg, men dog på medlemmets eget ansvar.

Effekter, som er registreret som foreningens ejendom, kan ikke forlanges leveret tilbage til giveren eller dennes bo efter et medlem.

Der udfærdiges papir på modtagelsen af gaver med underskrift, fra både giver og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer af klubbens vedtægter, kan behandles på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9. Eksklusion

Eksklusion fra klubben kan ske, hvis et medlem modarbejder klubbens formål og interesser, herunder tyveri. Medlemmet har dog ret til at få sin sag behandlet for ved næstkommende generalforsamling på anmodning.

§ 10. Opløsning af klubben

Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer for dette.

Evt. nedtagning af anlægget ved opløsning af klubben påhviler medlemmerne.

Omkostninger ved nedtagning modregnes i anlæggets værdi, hvis man antager fremmed arbejdskraft.

§ 11. Fordeling af værdier efter opløsning klubben

Bestyrelsen sammensætter inden 30 dage efter generalforsamlingens beslutning om opløsning af klubben, et forslag til nedtagning og salg af anlæg samt klubbens aktiver. Dette forslag skal godkendes på et hertil indkaldt møde, og vedtages ved simpelt flertal af de tilstedeværende.

Overskud ved salg af klubbens anlæg tilfalder Aabenraas kommunes undervisnings- og fritidsforvaltnings formynderskab, der dog indenfor 5 år er pligtig til at tilbageføre midlerne til en evt. ny modelbane i kommunen.

Ændret den 24.marts 2014

Ændret den 23. februar 2017

Side 3 af 3